Povinně zveřejňované informace - Obec Čejč

Povinně zveřejňované informace

A. Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.


1. NÁZEV

Obec Čejč

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec se řídí Zákonem o obcích č.128/2000 Sb..
Obec dále pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech (zákon 128/2000 Sb., § 2 odst. 2)

Historie obce

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou starosta, obecní úřad a případné zvláštní orgány obce ( výbory, komise apod). V obci se vzhledem k nízkému počtu členů zastupitelstva - rada obce nevolí, a její pravomoc proto vykonává starosta s výjimkou záležitostí, v nichž zákon o obcích tuto pravomoc svěřuje zastupitelstvu obce (§ 102 odst. 4 zákona o obcích). Bližší informace ohledně organizační struktury obce naleznete zde.

a) Organizační schéma obce:

○ Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce následující komise:

● Finanční
● Kontrolní
● Kulturní
● Stavební
● Životní prostředí

Starosta
Obecní úřad

b) Obec zřizované nebo řízené organizace:

Obecní knihovna: vedoucí Mgr. Andrea Havelková

Základní a Mateřská škola Čejč, příspěvková organizace, okres Hodonín ● ředitelka Mgr. Kateřina Malíková

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Přesný název: Obec Čejč

Název ulice, č.p./č.e. nebo č.or.: 430

Název obce: Čejč

PSČ, adresní pošta: 696 14 Čejč

Pro bližší identifikaci lze v názvu uvést konkrétní útvar dle organizační struktury v bodě 3.

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Přesný název: Obecní úřad Čejč

Název ulice, č.p./č.e. nebo č.or.: 430

Název obce: Čejč

PSČ, adresní pošta: 696 14 Čejč

Pro bližší identifikaci lze v názvu uvést konkrétní útvar dle organizační struktury v bodě 3.

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00

Úterý: 7:00 – 11:30 12:00 - 15:30

Středa: 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00

Čtvrtek: 7:00 – 11:30 12:00 - 14:30

Pátek: 7:00 – 11:30 12:00 - 14:30

4.4 Telefonní čísla

518 361 118

4.5 Číslo faxu

Není

4.6 Adresa internetové stránky

www.cejc.cz

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna (at) cejc.cz

4.8. Adresa datové schránky

vu4be6r

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

Číslo účtu:

1441314309/0800 (Česká spořitelna a.s.)

Jiné způsoby platby:

V hotovosti na pokladně obecního úřadu v pokladních hodinách, popř. složenkou na adresu obecního úřadu.

6. IČ

00284815

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty obce najdete zejména v sekci Úřední deska, popř. v Obecných dokumentech. Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah listinné úřední desky obce podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Územní plán

Obecně závazné vyhlášky

Záměry a prodeje nemovitého majetku

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015 Závěrečný účet obce Čejč za rok 2015

Rozpočet na rok 2014 Závěrečný účet obce Čejč za rok 2014

9. Žádosti o informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod, v čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba
Žadatel nemusí prokazovat ani sdělovat právní či jiný zájem na sdělení informace
Obecní úřad Čejč je povinno poskytovat informace vztahující se k její působnosti.

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.. lze podat následujícími způsoby:

Osobní podání (ústně či písemně) - na obecním úřadě: Obecní Čejč, č.p. 430, Čejč, 696 14 Čejč
Elektronické podání - prostřednictvím elektronické podatelny na adresu podatelna (at) cejc.cz
Písemné podání poštou - na adresu obecního úřadu: to Obecní Čejč, č.p. 430, Čejč, 696 14 Čejč
K podání žádosti lze použít formulář zde.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel obecní úřad. Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, lhůta může být prodloužena o 10 dnů ze závažných důvodů dle zákona.

10. Příjem žádostí a další podání

Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti a další podání je možné podat následujícími způsoby:

Osobní podání (ústně či písemně) - na obecním úřadě: Obecní Čejč, č.p. 430, Čejč, 696 14 Čejč
Elektronické podání - prostřednictvím elektronické podatelny na adresu podatelna (at) cejc.cz
Písemné podání poštou - na adresu obecního úřadu: to Obecní Čejč, č.p. 430, Čejč, 696 14 Čejč
K podání žádosti lze použít formulář, je-li k dispozici zde.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je obecným procesním předpisem upravujícím postup při rozhodování orgánů obce jakožto správních orgánů. Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí správního orgánu, vydanému ve správním řízení podle správního řádu, je odvolání.

Postup dle správního řádu se uplatní tehdy, nestanoví-li jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, apod.) nebo nejedná-li se o samostatnou zvláštní právní úpravu (např. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění). Ve vydaných rozhodnutích je vždy obsaženo poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele (zda je možné odvolání podat, jaká je odvolací lhůta, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává).

Odvolání se obvykle podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (tedy na adrese Obecní úřad Čejč, č.p. 430, Čejč, 696 14 Čejč). Lze jej učinit písemně (poštou na adresu obecního úřadu nebo osobně tamtéž) nebo ústně do protokolu, popř. v elektronické podobě (na elektronickou adresu podatelny) podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění). Pokud bude opravný prostředek do 5ti dnů potvrzen, či doplněn způsobem uvedeným ve větě první, je možno opravný prostředek podat i pomocí jiných technických prostředků, např. dálnopis nebo veřejná datová síť bez použití zaručeného elektronického podpisu. Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal obecnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. O odvolání obvykle rozhoduje příslušný krajský úřad jako nadřízený správní orgán.

Rozhodnutí správního orgánu vydané ve správním řízení je dále přezkoumatelné soudem na základě žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, kterou lze podat k příslušnému krajskému soudu (do jehož obvodu spadá sídlo obecního úřadu) ve lhůtě 2 měsíců od doručení předmětného rozhodnutí, avšak až po vyčerpání řádného opravného prostředku – odvolání.

Opravné prostředky při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.:

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 (jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí). Odvolání s náležitostmi dle správního řádu (viz výše) se podává u obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání rozhoduje obvykle krajský úřad jako nadřízený správní orgán. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je dále přezkoumatelné soudem na základě žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, kterou lze podat ve lhůtě 2 měsíců od doručení předmětného rozhodnutí, avšak až po vyčerpání řádného opravného prostředku – odvolání.

Žadatel je dále oprávněn podat u obecního úřadu za podmínek dle zákona stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. O stížnosti rozhoduje příslušný krajský úřad s výjimkou případů, kdy městský úřad stížnosti ve stanovené lhůtě sám zcela vyhoví poskytnutím požadované informace, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

12. Formuláře

Formuláře a tiskopisy ke stažení jsou k dispozici zde, nebo osobně na obecním úřadě:Obecní Čejč, č.p. 430, Čejč, 696 14 Čejč.

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu apod. jsou k dispozici v obecné podobě na stránkách Ministerstva vnitra ČR a dále zejména na stránkách Portálu veřejné správy ČR.

14. Předpisy

14.1 Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Znění dalších zákonů najdete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz

14.2 Vydané právní předpisy

Platné právní předpisy obce - obecně závazné vyhlášky a nařízení - naleznete zde; rovněž jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Dosud nebyl vydán.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. dosud nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

V současně době obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

16.2. Výhradní licence

V současné době obecní úřad neposkytuje žádnou výhradní licenci dle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva Obce Čejč za rok 2017

Výroční zpráva Obce Čejč za rok 2016

Výroční zpráva Obce Čejč za rok 2015

Výroční zpráva Obce Čejč za rok 2014

Výroční zpráva Obce Čejč za rok 2013

Vytisknout stránku Vytisknout stránkupublikováno 26. 03. 2015, zobrazeno 11977x, dnes 2x
Hodnocení0.0 (0)
CalmCube2 CMS
RSSVytisknout stránkuMapa stránek · © 2008 - 2021 Obec Čejč · Počet návštěv: 1286473 (11977)