Územní plán - Obec Čejč

Územní plán

Územní plán Obce Čejč

Kompletní dokumentrace pro stažení

Projednávání - Nový územní plán Obce Čejč

Dokumentace k opakovanému veřejnému projednání konaném dne 30. 3. 2023 v 17:30

Návrh územního plánu včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území pro veřejné projednání ve smyslu § 52 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Záznam z veřejného projednání konaném dne 25. 5. 2021 v 17:00

Dokumentace k veřejnému projednání konaném dne 25. 5. 2021 v 17:00

Návrh územního plánu včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území pro veřejné projednání ve smyslu § 52 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dokumentace ke společnému jednání

Návrh územního plánu včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území pro společné projednání ve smyslu § 50 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. Textová část územního plánu - návrh, výrok

I. 01 Výkres základního členění území

I. 02 Hlavní výkres

I. 03 Výkres koncepce dopravní infrastruktury

I. 04 Výkres technické infrastruktury - energetika a spoje

I. 05 Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství

I. 06 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II. Textová část odůvodnění územního plánu

II. 01 Koordinační výkres

II. 02 Výkres širších vztahů

II. 03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

II. 04 Výkres ochrany přírody, úses

III. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Posouzení vlivu koncepce „ÚP Čejč" na oblast NATURA

Posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) Čejč

Úplné znění územního plánu obce Čejč po změně č. 6

ÚP OBCE ČEJČ po změně č. 6 - Textová část

ÚP OBCE ČEJČ po změně č. 6 - Hlavní výkres

ÚP OBCE ČEJČ po změně č. 6 - ZPF

ÚP OBCE ČEJČ po změně č. 6 - Doprava

Změna ÚP č. 6 - vydána

Změna Č.6. byla vyvolána navrhovatelem- společností LISI AUTOMOTIVE FORM, a.s. za účelem
možnosti rozšíření jeho výrobního areálu na úkor pozemků ČD v bezprostředním sousedství
severozápadně od areálu, v rámci zastavěného území.

Schválená změna územního plánu obce Čejč č. 6 - Návrh

Schválená změna územního plánu obce Čejč č. 6 - Odůvodnění

Změna ÚP č. 5 - nevydána

Prověření možnosti vymezení zastavitelných ploch vinných sklepů, drobné výroby, bydlení a zrušení výhledové trasy přeložky silnice č. II/380.

Změna ÚP č. 4 - nevydána

Prověření možnosti vymezení zastavitelných ploch pro bydlení v lokalitě "Pod lesíkem".

Změna ÚP č. 3 - vydána

Plochy bydlení v lokalitě U Šlechtitelky a na východním okraji obce, plocha pro sběrný dvůr odpadů, zrušení navržených místních komunikací a zapracování pozemkových úprav.

Změna ÚP č. 2 - vydána

Pořízení změny územního plánu obce Čejč bylo vyvoláno projektovým záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny o výkonu cca 5 MW na pozemcích parc.č.3089 a 3090 v k.ú. Čejč.
Tento záměr schválilo Zastupitelstvo obce Čejč na svém 7. zasedání dne 25.7.2007.

Pozn.:
Až v průběhu projednávání změny ÚPO pro možnost výstavby fotovoltaické elektrárny bylo zjištěno, že Obec Čejč již v předchozích letech schválila změnu č.1 ÚPO pro plochy bydlení (v lokalitě u koupaliště). Z toho důvodu byla u změny pro fotovoltaickou elektrárnu upravena identifikace na změnu č.2 ÚPO Čejč.

Vytisknout stránku Vytisknout stránkupublikováno 26. 03. 2015, zobrazeno 15344x, dnes 4x
CalmCube2 CMS
RSSVytisknout stránkuMapa stránek · © 2008 - 2024 Obec Čejč · Počet návštěv: 1667205 (15344)